ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 341

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก ขอร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ขอเชิญให้บัณฑิตมา รับตุ๊กตาแสดงความยินดี

สามารถมารับได้ช่วง 8:00-12:00 ในวันรับปริญญา ของบัณฑิต แต่ละวิทยาเขต

ขอเชิญเสนอชื่อนิสิตเก่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บริหารระดับสูงและสร้างชื่อเสียง

กรุณาจัดส่งรายชื่อนิสิตเก่า ภายในวันอังคารที่ 10 พศจิกายน 2563

Civil-Dongtan

ได้จัดเลี้ยงพร้อมมอบโล่แสดงความยินดีให้แก่ ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์ E28 และศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ยอดสุดใจ E49

โครงการภายใต้ AI FOR ALL

การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2563