ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: กอล์ฟการกุศล
จำนวน: 2

มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแก่ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

มอบเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลแก่คณะวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และคณะต่างๆ ของ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

การแข่งขันกอลฟ์การกุศล สมาคมนิสิตเก่าวิศวกกรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์