ข่าวและกิจกรรม

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 306

ทางสมาคม ขอแจ้งเลื่อนการแข่งขันกอล์ฟการกุศล

ไปเป็นวันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 แทน วันที่ 29 มกราคม 2564 เดิม

ขอขอบคุณ คุณ คมกฤช ทินกร ณ อยุธยา (E35)

ช่วยสนับสนุนการจัดงาน

Thailand next normal (Breaking News Update)

4 เรื่อง

Thailand next normal ยุทธศาสตร์ไทย สู้ภัย Covid

แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดงาน

KAMP Engineering

ขอเชิญนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สนใจพัฒนาตนเอง มาสมัครเข้าร่วมโครงการ

เรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นองค์ปาฐก

งาน Executive Dongtan Dinner Talk “Thailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”

มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้ใหญ่ที่เคารพ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล และ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร