รายนามที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปี 2559 - 2561

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายปราโมทย์ ไม้กลัด

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายอำนวย เนตยสุภา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

นายไกรฤทธิ์ นิลคูหา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร.วิทูรย์ สิมะโชคดี

ที่ปรึกษา

ดร.ประวิง ฐิตะวรรโณ

ที่ปรึกษา

นายธีระ วงศ์สมุทร

ที่ปรึกษา

นายสมบัติ ศานติจารี

ที่ปรึกษา

ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน

ที่ปรึกษา

รศ.วุฒิชัย กปิลกาญจน์

ที่ปรึกษา

นายไกร ตั้งสง่า

ที่ปรึกษา

นายเสรี ปรัชญกุล

ที่ปรึกษา

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

ที่ปรึกษา

นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกูร

ที่ปรึกษา

ผศ.มยุรี เทศผล

ที่ปรึกษา

คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ

ที่ปรึกษา

นายคุรุจิต นาครทรรพ

ที่ปรึกษา

ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์

ที่ปรึกษา

คุณสุทธิชัย ธรรมประมวล

ที่ปรึกษา

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย

ที่ปรึกษา

นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์

ที่ปรึกษา

นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี

ที่ปรึกษา

นายสัญชัย เกตุวรชัย

ที่ปรึกษา

นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย

ที่ปรึกษา

นายสมภพ เต็งทับทิม

ที่ปรึกษา

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

ที่ปรึกษา

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา

ที่ปรึกษา

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช

ที่ปรึกษา

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

ที่ปรึกษา

นายชัยยะ พึ่งโพธิ์สภ

ที่ปรึกษา

รศ.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก

ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.สุภัทรชัย ชมพันธุ์