รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปี 2563 - 2565

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ

นายกสมาคม

นายพรชัย สกุลรัตนสุภา

อุปนายก

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล

อุปนายก

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ

อุปนายก

นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์

อุปนายก

คุณประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ

อุปนายก

คุณปรัชญา อินทรานุปกรณ์

อุปนายก

คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล

อุปนายกและเลขานุการ

นายปรแมน พิชิตวัฒนา

ปฏิคม

นายชวิน สมบูรณ์ศักดิกุล

นายทะเบียน

คุณจำเริญ สุธรรมโกศล

ประชาสัมพันธ์

คุณนพดล อนุสิทธิ์

เหรัญญิก

นายนิติ เมฆหมอก

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม

ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน

กรรมการกลาง

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส

กรรมการกลาง

นายวัชรนนท์ จันทรางสุวรรณ์

กรรมการกลาง

นายนพดล ไกรฤกษ์

กรรมการกลาง

นายมนตรี ศิริสุนทรลักษณ์

กรรมการกลาง

คุณวิชชากร สรรพโศภิต

กรรมการกลาง

คุณสมเกียรติ ไชยศรีรัตนากุล

กรรมการกลาง

นายฤทธิ์ รติวัฒน์

กรรมการกลาง

นายมานพ อัศวกิจพานิช

กรรมการกลาง

นายสมบัติ ศรีตุลานนท์

กรรมการกลาง

นายอดิศักดิ์ ปิยะสุวรรณ

กรรมการกลาง

นายปรีชา บริณายกานนท์

กรรมการกลาง

นายพิชิต หุ่นศิริ

กรรมการกลาง

นายพิชัยยุทธ เปรมปรีดิ์กุล (อรุณศรี)

กรรมการกลาง

คุณประดิษฐ์ เฟื่องฟู

กรรมการกลาง

นายทัศนัย กลีบแก้ว

กรรมการกลาง

คุณสุรพงษ์ กอบกาญจนา

กรรมการกลาง

นายกรกช คุณากรวงศ์

กรรมการกลาง

นายจตุรนต์ กุศลส่ง

กรรมการกลาง

เตชิต อมรปรีชาชัย

กรรมการกลาง