รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปี 2559 - 2561

คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว

นายกสมาคม

นายสุรศักดิ์ ไตรทาน

อุปนายก

นายพรชัย สกุลรัตนสุภา

อุปนายก

นายสมภพ ภิญโญลาภะ

อุปนายก

คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล

อุปนายกและเลขานุการ

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ

ปฎิคม

นายวิรัช โอฬาริกเดช

นายทะเบียน

คุณนัทที ฉัตรศิริ

ประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย

เหรัญญิก

คุณนพดล อนุสิทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณอนันทเดช ปิยะพันธ์

กรรมการกลาง

คุณวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต

กรรมการกลาง

นายธเนศ บำรุงชีพ

กรรมการกลาง

คุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน

กรรมการกลาง

นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์

กรรมการกลาง

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์

กรรมการกลาง

คุณวิชชากร สรรพโศภิต

กรรมการกลาง

นายปรแมน พิชิตวัฒนา

กรรมการกลาง

นายสุนทร องสุพันธ์กุล

กรรมการกลาง

นายสมบัติ ศรีตุลานนท์

กรรมการกลาง

นายวิสุทธิ์ หนูงาม

กรรมการกลาง

นายนิติ เมฆหมอก

กรรมการกลาง

นายพิชัยยุทธ เปรมปรีดิ์กุล (อรุณศรี)

กรรมการกลาง

คุณประดิษฐ์ เฟื่องฟู

กรรมการกลาง

นายชวิน สมบูรณ์ศักดิกุล

กรรมการกลาง

อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช

กรรมการกลาง

คุณจำเริญ สุธรรมโกศล

กรรมการกลาง

ธนกฤต โรจนศิรประภา

กรรมการกลาง

นายอนุพัฒน์ เพิ่มพูนโชคคณา

กรรมการกลาง

คุณวาฐิณี ตันประเสริฐ

กรรมการกลาง

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม

กรรมการกลาง

เตชิต อมรปรีชาชัย

กรรมการกลาง