รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประจำปี 2561 - 2563

คุณเสริมสกุล คล้ายแก้ว

นายกสมาคม

นายธวัชชัย จักรไพศาล

อุปนายก

นายพรชัย สกุลรัตนสุภา

อุปนายก

นายสิทธิพล ภู่สมบุญ

อุปนายก

นายกิตติพงศ์ ปุณณ์ปิยวัฒน์

อุปนายก

คุณประสิทธิ์ กิจวิวัฒน์การ

อุปนายก

คุณอุทิศ ต่อวิริยะตระกูล

อุปนายกและเลขานุการ

คุณเกรียงศักดิ์ ชาญชนะโยธิน

ปฏิคม

นายชวิน สมบูรณ์ศักดิกุล

นายทะเบียน

คุณจำเริญ สุธรรมโกศล

ประชาสัมพันธ์

นายนิติ เมฆหมอก

ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณนพดล อนุสิทธิ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช

เหรัญญิก

คุณมาลียา จูฑะเตมีย์

ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณวาฐิณี ตันประเสริฐ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายธเนศ บำรุงชีพ

กรรมการกลาง

นายแมนสรรค์ เชนะกุล

กรรมการกลาง

นายวันชัย สุวรรณรัศมี

กรรมการกลาง

นายมนตรี ศิริสุนทรลักษณ์

กรรมการกลาง

นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์

กรรมการกลาง

คุณวิชชากร สรรพโศภิต

กรรมการกลาง

นายปรแมน พิชิตวัฒนา

กรรมการกลาง

นายสุนทร องสุพันธ์กุล

กรรมการกลาง

นายสมบัติ ศรีตุลานนท์

กรรมการกลาง

นายวิรัช โอฬาริกเดช

กรรมการกลาง

นายวิสุทธิ์ หนูงาม

กรรมการกลาง

นายณรัฐ จิระนารักษ์

กรรมการกลาง

นายพิชัยยุทธ เปรมปรีดิ์กุล (อรุณศรี)

กรรมการกลาง

คุณประดิษฐ์ เฟื่องฟู

กรรมการกลาง

นายทัศนัย กลีบแก้ว

กรรมการกลาง

อ.ดร.ปวเรศ ชมเดช

กรรมการกลาง

คุณอนุพัฒน์ เพิ่มพูลโชคคณา

กรรมการกลาง

นายกรกช คุณากรวงศ์

กรรมการกลาง

อ.ดร.รติพร มั่นพรหม

กรรมการกลาง

เตชิต อมรปรีชาชัย

กรรมการกลาง

ผศ.ดร.สุนีรัตน์ กุศลาศัย

กรรมการกลาง