ประวัติการก่อตั้ง

 

สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก่อกำเนิดจากชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์  โดยในช่วงต้นปี  พ.ศ. 2529   ผศ.ดร.วันชัย   พานิชพัฒน์   ซึ่งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ให้ข้อเสนอแนะต่ออาจารย์และนิสิตเก่า  ในการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขึ้น และเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2529  นิสิตวิศวกรรมศาสตร์ มก. กลุ่มหนึ่ง ได้จัดประชุมขึ้นที่ห้องราชเทวี โรงแรมเอเชียซึ่งที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ เลือก รศ.บุญสม  สุวชิรัตน์  นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. รุ่น 8  ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.

 

ต่อมาชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ได้รับความร่วมมือจากคุณพินิจ หงส์หิรัญเรือง  นิสิตเก่าวิศวฯ มก. รุ่น 22  เป็นผู้ช่วยดำเนินการยื่นเรื่องขอจัดตั้งเป็นสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ และได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2535ในส่วนของการจัดงานคืนสู่เหย้าของนิสิตเก่านั้น  ผศ.ดร.ชำนาญ ห่อเกียรติ  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ตำแหน่งขณะนั้น)  ได้เป็นผู้เสนอให้มีการจัดงานคืนสู่เหย้า ขึ้น  จากการปรึกษาหารือกับผู้บริหารสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์  ในขณะนั้นตกลงว่าจะมีการจัดงานคืนสู่เหย้าทุกปี  โดยสลับสถานที่ ระหว่างบางเขน และปากเกร็ด  และได้มีการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวดงตาลขึ้นครั้งแรก  เมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์  2529  ในบริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์

ต่อมาสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตกลงจัดงานในวันที่ 4 มกราคม ของทุกปี ที่กรมชลประทาน ปากเกร็ด และชมรมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. แยกมาจัดงานคืนสู่เหย้า ที่บางเขน  โดยในช่วงแรกวันจัดงานยังไม่เป็นที่ตกลงแน่นอน และมายึดถือวันเสาร์ สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม ของทุกปีเป็นงานคืนสู่เหย้า  ตั้งแต่ปี 2536  เป็นต้นมาจนถึงปี 2540 หลังจากนั้น ได้มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง เนื่องจากปี 2541 ครบรอบ 60 ปี แห่งสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยการชลประทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีมติกำหนดจัดงานคืนสู่เหย้า ในวันที่ 1 สิงหาคม ของทุกปี เนื่องจาก เป็นวันก่อตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์