วัตถุประสงค์ของสมาคม

 

2.1 เป็นศูนย์กลางทางด้านการสื่อสัมพันธ์  สำหรับศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.2 ส่งเสริมวิชาการทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.3 ช่วยเหลือโดยให้ทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกและนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.4 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ตามโอกาสและฐานะของสมาคม

2.5 ธำรงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย

 

ทั้งนี้ ไม่ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเมือง การฌาปนกิจสงเคราะห์ การพนัน การหาผลกำไรมาแบ่งปันกันตลอดจนไม่ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรมจารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ