การบริหารงานของสมาคม

 

นับตั้งแต่ได้ก่อตั้งสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างเป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2535 สมาคม  ได้ดำเนินการตามข้อบังคับสมาคม  ว่าด้วยการดำเนินการกิจการสมาคม  ฉบับ พ.ศ.2535  มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ ฉบับ พ.ศ.2538, ฉบับ พ.ศ. 2547 และ ฉบับ พ.ศ. 2551 จัดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคม  ขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคมฯ โดยมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี 

 

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สมาชิกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก.  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1. สมาชิกสามัญ ได้แก่  บุคคลที่เคยศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่  อาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย-เกษตรศาสตร์ หรือบุคคลที่เลื่อมใสในกิจกรรมของสมาคมฯ

3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการคุณแก่สมาคมฯซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ

 

ทั้งนี้  นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกท่าน สมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมฯ  โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดทั้งสิ้น

 

 

ที่ทำการสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบัน

ตั้งอยู่   คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตู้ปณ.1032 ปทฝ. เกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ 10903  บริเวณด้านข้างศูนย์คอมพิวเตอร์ (หัวลำโพง)

โดยมีคุณศิรประภา  พยุงศิลป์ และคุณวิลัยพร  เคือบสูงเนิน  

เป็นเจ้าหน้าที่สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้คือ  oalumni@ku.ac.th  เว็บไซต์สมาคม  www.dongtanengineer.com

โทรศัพท์  0-2797-0999  ต่อ 1117 ,  0-2579-5739   โทรสาร  0-2579-5739