ชาวตาล

หมวดหมู่: ทั้งหมด
จำนวน: 64

ดร.ประสิทธิ์ กาญจนศักดิ์ชัย ความภูมิใจรุ่น E38 


วิศวกร นักการตลาด นักการเงิน นักวิชาการ นักธุรกิจ

อ.ป้ญญา เหล่าอนันต์ธนา นำเสนอผลงาน CCTV Analytics at the Edge

ประมวลภาพ อ.ปัญญานำเสนอผลงาน

ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E45

ศาสตราจารย์พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

ขอแสดงความยินดีกับนิสิตเก่า

ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี2560

ขอแสดงความยินดีกับ พี่ชวน เรืองลักษณ์ลิขิต E26

ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ พี่เสริมสกุล คล้ายแก้ว

ได้รับรางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับท่านนายกสมาคมฯ พี่เสริมสกุล คล้ายแก้ว E33

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการ กฟภ. รับรางวัล AFEO Honorary Fellow Award พร้อมโชว์ผลงานเด่น กฟภ. ในงานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมป์

ได้รับรางวัล Outstanding ASEAN Engineer Award

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

รับรางวัลจากสมาคมผู้ประกอบการระบบรักษาความปลอดภัย ร่วมกับสมาคมธุรกิจอาเซียน

สุดยอด บัณฑิต 4.0 กับ กฤษณ์ ยอดประดิษฐ์

กฤษณ์ ยอดประดิษฐ์ (ว่าที่)บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ของปีนี้