ขอแสดงความยินดี กับนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น E45 ศาสตราจารย์พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์

พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 10 ศาสตราจารย์ จาก 8 มหาวิทยาลัย

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จํานวน ๑๐ ราย ดังนี้

๑. รองศาสตราจารย์ฐิติพัฒน์ ประทานทรัพย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาเทคนิค
สถาปัตยกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

๒. รองศาสตราจารย์วราวุฒิ ครูส่ง พนักงานสถาบัน ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

๓. รองศาสตราจารย์มณจันทร์ เมฆธน ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ในสาขาวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘

๔. รองศาสตราจารย์ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสูติศาสตร์
และนรีเวชวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘

๕. รองศาสตราจารย์พงศ์ชนัน เหลืองไพบูลย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙

๖. รองศาสตราจารย์เหมือนเดือน พิศาลพงศ์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

๗. รองศาสตราจารย์สมชาย ปิ่นละออ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙


๘ รองศาสตราจารย์ศศิธร พุมดวง ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สังกัดคณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

๙ รองศาสตราจารย์เปรมฤดี ภูมิถาวร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘

๑๐ รองศาสตราจารย์วิฐารณ บุญสิทธิ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รองนายกรัฐมนตรี