ดงตาลสัมพันธ์ 67
พฤหัสบดีที่ 1 ส.ค. 6โมงเย็น
ณ อาหารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์