สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 8/2565 ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565) สืบต่อจากรองศาสตราจารย์ ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 24 ธันวาคม 2565 โดยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย จะดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป มีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี  

ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ได้ผ่านการดำรงตำแหน่งบริหาร ดังนี้

- ปี พ.ศ. 2555-2562  ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา 
- ปี พ.ศ. 2562-2565 ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัย