อังคารที่ 18 ตุลาคม 09:00-15:00 @ หน้าสมาคมนิสิตเก่าฯ