สมาคมนิสิตเก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดี แก่นิสิตเก่าวิศวฯ มก.ที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในวิชาชีพ จนประสบความสำเร็จ สร้างคุณงามความดีและมีผลงานโดดเด่น ในงานคืนสู่เหย้า Dongtan Verse ดงตาลสัมพันธ์ '65 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

 โดยมีนิสิตเก่าที่ได้รับการยกย่องเป็น นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2565 ใน 5 ประเภท รวม 11 ท่าน ได้แก่

1. ประเภทภาคราชการ

1.1. นายชูชาติ รักจิตร E36 รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้างกรมชลประทาน

1.2.นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ E 46 อธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม

2.ประเภทภาครัฐวิสาหกิจ

2.1. นายพิสณห์ จันทร์ศรี E 37 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่- บริหาร บริษัท กฟผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

2.2 นายบัณฑิต อัมพรศรีสุภาพ E 38 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส รักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กฟผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

3.ประเภทภาคการศึกษา

3.1 รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ E 36 รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล มก.

4.ประเภทภาคบริการสังคม

4.1ร้อยโท วโรดม สุจริตกุล E 40 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ

5.ประเภทภาคเอกชน

5.1 นายเกรียงศักดิ์ กอวัฒนา E 34 รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

5.2 นายวรดิศ ธนภัทร E 40 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

5.3 นายสมนึก สุวรรณประดิษฐ์ E 40 Executive Counselor บริษัท เอชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด

5.4.นายศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ E 41 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัททิสโก้ ไฟแนลเซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

5.5 ดร.สมโภชน์ วัลยะเสวี E 43 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสตาร์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่