วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา : น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล แก้... ยังไง??

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. 
ขอเชิญทุกท่าน พบกับ...  

- รองศาสตราจารย์ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน
- นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี
- ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
- รองศาสตราจารย์ ดร.บัญชา ขวัญยืน รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ดร.กาจวิศว์ กล้าหาญ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- และคุณนิตยา กีรติเสริมสิน ผู้ดำเนินรายการ จาก Thai PBS

ในงานเสวนา น้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา แก้ยังไง?? 
- วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565  เวลา 13:00-16:30 น. ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมฟังเสวนา ได้ที่  https://forms.gle/u9mhMDLJDZivTdh97