คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จับมือกับสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ร่วมกันพัฒนาความร่วมมือด้านวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 11:00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ได้ทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านวิชาการ กับ สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยทั้งสองฝ่าย คือ รศ.ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ผู้รับมอบอำนาจลงนามผูกพันจาก นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ พลตรี รศ.ดร.ชัยณรงค์ เชิดชู นายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยพยานทั้งสองฝ่าย คือ นายนภดล ไกรฤกษ์ รองนายกสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และ ผศ.ดร.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน พร้อมด้วยสักขีพยานท่านอื่น ได้แก่ ผศ.นิมิตร เฉิดฉันท์พิพัฒน์  ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน รศ.ดร.สมชาย ดอนเจดีย์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อ.ดร.ทรงศักดิ์ ภัทราวุฒิชัย และ อ.ดร.ชูพันธุ์  ชมภูจันทร์ รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คุณส้มแก้ว อยู่สำราญ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

 โดยบันทึกความเข้าใจนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันดำเนินงานด้านวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการในรูปแบบ Smart Technology โดยมุ่งเน้นความร่วมมือด้านวิชาการ และวางแผนการปฏิบัติการร่วมกัน เพื่อนำมาเผยแพร่สู่สาธารณะ ผ่านศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีเกษตรองค์รวมอัจฉริยะเพื่อความสุข ร่วมกันตกลงแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การจัดการน้ำอย่างบูรณาการร่วมกัน พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะต่อไป
รูปทั้งหมด: https://bit.ly/3tq9oAF

สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย http://www.costat.or.th/