สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก. ขอแสดงความยินดี

ท่านแรก ดร.รวิวรรณ ภูริเดช นิสิตเก่า วศ.มก. รุ่น 43
ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็น
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

ท่านต่อมา ดร.กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล นิสิตเก่า วศ.มก. รุ่น 53
มีมติ ครม. แต่งตั้งให้เป็น
ผู้อำนวยการ ขสมก.