“การช่วยเหลือผู้มารับการฉีดวัคซีน โดยพี่น้องชาวดงตาล จิตอาสา ในรูปแบบ การจัดหาอาหาร ของว่าง น้ำ ขนม ผ่าน ครัววิศวอาสา 
พร้อมทั้งบริจาค เสื้อจิตอาสา เงินสนับสนุน และ Face Shield ให้กับทาง ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19”