“Thailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทยสู้ภัย Covid”

“Thailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทยสู้ภัย Covid” ก้าวกระโดดจากโลกใบเดิมกับความปกติที่แตกต่าง กำหนดงานวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอทเซ็นทรัลเวิลดิ์ เวลา 18.00 น. - 22.00 น.

"นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ" นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงการจัดงาน Engineer Dongtan Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้เกิดวิกฤตภัยทั้งความมั่นคง การปรับตัวไม่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะภัยจากโรคระบาด COVID-19 ส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจหยุดชะงักหรือเติบโตช้ากว่าที่คาดหวังเป็นอย่างมาก ดังนั้น หากสังคมได้รับทราบแนวนโยบายจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีมาตรการมาประยุกต์แก้ปัญหาอย่างทันท่วงที จะเสริมสร้างความเชื่อมั่นและจุดประกายแนวความคิดในการนำพาองค์กรและประเทศให้กลับมาเติบโตอย่างยั่งยืน ดังนั้น สมาคมฯจึงได้จัดงาน Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง “Thailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด” โดยได้รับเกียรติจากองค์ปาฐกถาและวิทยากรนักบริหารผู้ทรงคุณวุฒิระดับชาติและจากนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับทิศทางเศรษฐกิจและโอกาสของประเทศทุกภาคส่วน ดังนี้ 

1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง "คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ" เป็นประธานองค์ปาฐก

-เพื่อให้แนวนโยบายด้านเศรษฐกิจที่จะเสริมสร้างสภาพคล่องช่วยภาคธุรกิจ มาตรการเยียวยากระตุ้นการบริโภค การสนับสนุนช่วยเหลือภาคส่วนต่างๆ ที่สำคัญทั้งด้านสังคม การเกษตร อุตสาหกรรมเทคโนโลยี ขนส่ง การท่องเที่ยว สาธารณสุข เพื่อส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ และฟื้นฟูเศรษฐกิจองค์กรต่างๆระดับรากหญ้าขึ้นไปให้สามารถบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตได้อย่างแข็งแรง

2. คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล "ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา"

-Update สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 และการป้องกันเชิงรุก รวมถึงยุทธศาสตร์การยกระดับสาธารณสุขของไทย โดยใช้บริการทางการแพทย์ Medicine Engineering และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อช่วยในการรักษา การผลิตอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

นอกจากนี้ ในช่วงเสวนาวิชาการ สมาคมฯ ได้เรียนเชิญผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคธุรกิจครอบคลุมส่วนสำคัญต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ 5 ท่าน

อุตสาหกรรม

1. "ดร. สมจิณณ์ พิลึก" ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-ความก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมท่าเรือ อุตสาหกรรมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC และอุตสาหกรรมที่มีส่วนผลักดันของประเทศไทย

การท่องเที่ยว

2. "คุณยุทธศักดิ์ สุภสร" ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

-การเตรียมการรองรับการกลับมาของภาคท่องเที่ยวและยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวไทยหลังภัย COVID-19

การขนส่ง (LOGISTIC)

3. "คุณไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์" กรรมการผู้จัดการบริษัท เอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด

-อนาคตการปรับตัวและก้าวกระโดดของ Logistics ในสถานการณ์ COVID-19

การแพทย์และสาธารณสุข

4. "นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช" กรรมการผู้จัดการโรงพยาบาลเมดพาร์ค (Med Park)

-ความท้าทายของประเทศไทยต่อการเป็น Medical And Wellness Hub ต่อสถานการณ์ COVID-19

เทคโนโลยี DIGITAL TRANSFORMATION

5. "คุณทวีศักดิ์ แสงทอง" กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

-การพัฒนาการต่อการปรับตัวด้านเทคโนโลยีและการขับเคลื่อน Accelerating Digital Transformation ของธุรกิจและสังคมไทย

"นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ" ประธานจัดงานและอุปนายกสมาคมฯ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้มีการแสดงผลงานนวัตกรรมทันสมัยล้ำยุคจากอาจารย์และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจากภาคเอกชนทั้งด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และอุตสาหกรรม ภาคการเงิน ภาควิทยาการเกษตรและอื่นๆ

เพื่อให้งาน Engineer Dongtan Executive Dinner Talk ครั้งที่ 2 มีประโยชน์ต่อผู้รับฟังอย่างคุ้มค่าและสมบูรณ์ที่สุด โดยสามารถติดตามการการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ https://www.facebook.com/engineering.ku.alumni ในวันที่ 14 พฤษภาคม พศ. 2564 เวลา 19.00 น. -22.00 น.

ที่มา posttoday