โครงการ KAMP เริ่มโครงการวันที่ 9 กุมภาพันธ์ โดยมี  รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล ท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.
กล่าวต้อนรับ Mentor พูดถึงที่มาของโครงการ  และนายชัยวัฒน์  ทองคำคูณ ท่านนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก  
ชี้ให้เห็นความสำคัญของโครงการ   จากนั้นทีม Mentor ได้สัมภาษณ์นิสิตที่ผ่านการคัดเลือก 12 ท่าน เพื่อเป็นข้อมูลในการ
แบ่งทีม เป็น 3 ทีม  แต่ละทีมมี MENTOR2 ท่าน MENTEE 4 ท่าน

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ท่านอาจารย์ อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา  ผู้ก่อตั้ง บริษัท Slingshot ผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษากับ
องค์กร ได้มาแบ่งปัน ให้มุมมองและเทคนิคต่างๆ เพื่อให้ MENTOR ได้นำไปปรับใช้ในโครงการ KAMP

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ คุณ มัณฑนา รักษาชัด Managing Director / Executive Trainer
ของบริษัท Slingshot จะมาแนะนำการอ่านผลวิเคราะห์บุคลิกภาพและความเฉพาะตัวของบุคคลผ่าน เครื่องมือ
FACET5 ให้กับ MENTEE เพื่อให้เข้าใจตัวตน และ ความสามารถ และนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้มีความสุข และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

KAMP รอบนี้ บริษัท Slingshot ตั้งทีมงานมาช่วยกิจกรรม ตามรายชื่อต่อไปนี้

คุณอภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา (พี่ป๊อป)
คุณมัณฑนา รักษาชัด (พี่ฝน)
คุณสุพรรณี ไกรมะเริง (ยุ้ย)
คุณพิชามญชุ์ เรืองกฤษ (แพร) ทีมงาน
คุณณัชชา ปิ่นกระจาย (แพรว) ทีมงาน