เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2563

ชมรมนิสิตเก่าวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

" Civil Dongtan "

ได้จัดเลี้ยงพร้อมมอบโล่แสดงความยินดีให้แก่

ศาสตราจารย์ ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์ E28 และ

ศาสตราจารย์ ดร. วันชัย ยอดสุดใจ E49

เนื่องในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็น ศาสตราจารย์สาขาวิศวกรรมโยธา

เป็นเรื่องที่น่ายินดีและชื่นชมอย่างยิ่งที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีบุคลากรเก่งๆอย่างนี้ โดยเฉพาะท่าน ศ.ดร. วันชัย ยอดสุดใจ เป็นอาจารย์หนุ่มไฟแรงมากๆ เป็นอดีตหัวหน้าภาคโยธาตั้งแต่เมื่อ 9 ปีที่แล้ว ตอนนั้นอายุแค่ประมาณ 36-37

ปัจจุบันเป็นรองคณบดี และเป็นศาสตราจารย์ที่หนุ่มที่สุดของคณะด้วยวัยเพียง 44 ปี

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่านครับ