โครงการภายใต้ AI FOR ALL
การแข่งขันหุ่นยนต์เคลื่อนที่อัตโนมัติสำหรับการเกษตรอัจฉริยะ 2020
https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2020/
รับสมัคร 50 ทีม เงินสนับสนุนทีมละ 100,000 บาท รวมมูลค่า 5,000,000 บาท
ชิงรางวัล มูลค่า 2,000,000 บาท

ได้สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นหุ่นยนต์การเกษตร จำนวน 11 ประเภท ได้แก่
1.หุ่นยนต์กำจัดวัชพืช  
2.หุ่นยนต์อารักขาพืช  
3.หุ่นยนต์ปลูกพืช  
4.หุ่นยนต์เก็บเกี่ยว  
5.Phenotype robot  
6.หุ่นยนต์ปรับระดับพื้นแปลงเกษตร 
7.หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างดิน ตรวจวิเคราะห์โครงสร้าง ค่าธาตุอาหารและค่าความกรดด่างในดิน
8.หุ่นยนต์ตรวจวัดสารตกค้างหรือสารสำคัญในพืชผักผลไม้ 
9.หุ่นยนต์กรีดยาง  
10.หุ่นยนต์คัดแยกผลผลิตทางการเกษตร  
11.หุ่นยนต์สีกะเทาะเปลือก , ปลอกเปลือก , แกะเปลือก , คว้านเมล็ด 

กติกาการแข่งขัน
https://www.facebook.com/SmartAgriculturalRobotContest2020/posts/175240434220993