ภาพบรรยากาศ งานเลี้ยงแสดงความยินดีนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการเลื่อนตำอหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูง ประจำปี 2565
สามารถกดดูจากลิ้ง
https://drive.google.com/drive/folders/1t0scPveyeZlOidJkw-UL4tnpoZiCdsy7?usp=sharing