วันที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 11.00 น. - 18.00 น. ห้อง WORLD BALLROOM ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ รายได้เพื่อสมทบทุนการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกิจการสาธารณประโยชน์ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ นายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ได้กล่าวถึงความสำคัญอย่างยิ่งยวดของ AI. หรือปัญญาประดิษฐ์ที่มีผลกระทบกับคนทั้งโลกในทุกปัจจัยของการดำรงชีวิต  ซึ่งสมาคมฯได้ตระหนักถึงปัญหาทั้งข้อดีข้อพิจารณาในเทคโนโลยีล้ำโลกดังกล่าว จึง ได้จัดEngineer Dongtan Forum ครั้งที่ 4 โดยได้เรียนเชิญองค์ปาฐกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐ เอกชน นักวิชาการและผู้ได้รับผลกระทบมาร่วมให้ความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ โดยขณะนี้มีผู้ตอบรับจากผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 300ท่าน

นายอดิศักดิ์ ปิยะสุวรรณกรรมการสมาคมและประธานจัดงาน “ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 4 ที่ยิ่งใหญ่ด้วยเนื้อหาและผลงานนวัตกรรมซึ่งได้รับรางวัลระดับโลกจากนิสิตและอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมานำแสดงให้ถึงความก้าวหน้าทางวิศวกรรมเทคโนโลยี อันเป็นที่ประจักษ์ในระดับโลก ขณะเดียวกันยังได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่มีบทบาทสำคัญในทุกภาคส่วนทั้งนิสิตเก่าและผู้เชี่ยวชาญต่อการขับเคลื่อนพลิกโฉมเศรษฐกิจของประเทศ มาให้ความรู้อย่างเด่นชัดเป็นรูปธรรม ดังนี้

1 ดร.เผ่าภูมิ โรจนสกุล (E57) 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง

2 ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ ( E49)
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3 ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ 
อธิบดีกรมสรรพสามิต

4 คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล 
ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

5 คุณศักดิ์ชัย พีชะพัฒน์ (E41) 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิสโก้ไฟแนนซ์เชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

6 ดร.รสยา เธียรวรรณ (E43)
 Executive Vice President, Technology Development for
Future Energy New Business and Infrastructure, PTT Public Company Limited

7 คุณณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ (E49) 
ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อุ๊คบี จำกัด

8 ดร.ทัดพงศ์ พงศ์ดาวรกมล (E55) 
Managing Director & Distinguished Visionary Architect,
KASIKORN BUSINESS TECHNOLOGY GROUP (KBTG)

9 คุณนิติ เมฆหมอก (E45) 
Honorary President, Thai loT Association CEO.,Synergy Technology & Syn Hub Digi-Tech

เชฟ “เริญ” จำเริญ สุธรรมโกศล วิศวกรบนผ้ากันเปื้อน  MasterChef Season#5 ได้เตรียมเมนูสุดพิเศษ

นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ อุปนายกสมาคมฯและประธานที่ปรึกษางาน DONGTAN ENGINEER  FORUM 4 “กิจกรรมด้านความรู้และข้อมูลที่เป็นเรื่องสำคัญของประเทศและทันโลกทันเหตุการณ์ ซึ่งทุกภาคส่วนสามารถนำไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ทันท่วงที  ซึ่งได้จัดมาอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยครั้งนี้จะนำเงินรายได้ทั้งหมดเพื่อสมทบทุนการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมถึงกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมของสมาคมฯ

“สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นองค์กรเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  การจัดงาน Engineer Dongtan Forum ทุกครั้ง ได้คำนึงถึงเรื่องราวและสถานการณ์ทันโลกทันเหตุการณ์เพื่อนำเสนอองค์ความรู้และมุมมองที่เป็นประโยชน์ที่รัฐบาลและประชาชนทุกหย่อมหญ้า สามารถนำมาปรับเปลี่ยนแก้ไข พัฒนาต่อยอดให้ยืนหยัดและเหมาะสมในทุกสภาวะได้อย่างมั่นคง  ซึ่งท่านสามารถติดตามรับชมรับฟังได้ทั้งสื่อออนไลน์ของสมาคมฯ หรือมาร่วมในงาน โดยติดต่อผ่านสมาคมฯได้ทุกช่องทางของสมาคมฯ “ 

นายวิจาร คุปติพงศ์กุล กรรมการสมาคมอาคารชุดและเจ้าของโครงการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์หลายโครงการ”ขอบคุณสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้จัดงาน“AI.ปัญญาประดิษฐ์ พลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ”


ซึ่งเป็นหัวข้อที่ส่งimpactแรงมากๆ ขอบคุณมันสมองของชาติของชาติจากสมาคมฯที่ตระหนักดีถึง ความสำคัญของAI…เศรษฐกิจของชาติจะพลิกโฉม ปัจจัยความสำคัญของAI…มีความสำคัญมาก อย่างมีนัยยะ 


เศรษฐกิจของโลกกำลังใช้AIมาช่วยแล้วในหลายประเทศ เราต้องไม่ตกกระแส เราต้องรีบ เพราะเพื่อนบ้านเราเค้าเริ่มก่อนเราไปหลายประเทศแล้ว
ความตั้งใจดีของผู้จัดงาน ยังสรรหาเรียนเชิญองค์ปาฐกทั้งภาครัฐและเอกชน ระดับคุณภาพที่น่าจะให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมสัมนาครั้งนี้อย่างเต็มเปี่ยม
สำหรับภาคอสังหาริมทรัพย์ AI ก็เข้ามาพลิกโฉมธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ ในแทบจะทุกด้าน เริ่มตั้งแต่การหาที่ดิน วิเคราะห์ที่ดิน ความคุ้มค่าของการใช้ที่ดินตามAIช่วยให้ขบวนการเหล่านี้ แม่นยำมากขึ้น รอบคอบมากขึ้น แต่รวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่าเดิมเยอะ

AI ยังเข้าไปมีบทบาทสำคัญในการบรหารงานขาย การวางแผนการขาย การวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อทำโปรโมชั่น/โฆษณาให้ได้ผลลัพธ์คือยอดขาย AIมีบทบาทมาก 
นอกจากนี้ที่ใช้กันมากในการติดต่อลูกค้าคือ CHATBOT..ปัจจุบันหลายบริษัทก็นำมาใช้แล้ว 
การออกแบบที่ให้ประโยชน์สูงสุด สิ้นเปลืองน้อยสุด AIก็เข้ามาช่วย…น่าสนใจว่าการออกแบบโดยสถาปนิกจะโดน disrupt ขนาดไหน

AI เข้ามามีบทบาทมากมาย แต่ก็มีทั้งของจริงและของปลอม เราจึงจำเป็นต้องเข้าใจ และเสียเวลาต่อไปไม่ได้แล้ว วันนี้ครับ เราจะได้พบกับผู้รู้เรื่องAIอย่างแท้จริง เราจะได้อยู่ในเทรนด์ของเศรษฐกิจโลก และพลิกโฉมเศรษฐกิจของชาติ

พันตำรวจโท นายแพทย์ ปรีชา รุ่งศักดิ์แสงมณี ผู้อำนวยการสถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวถึง Digital Healthcare ต้องมี AI เป็นตัวช่วยสำคัญ ในการประมวลผลทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลที่ต่างๆของผู้ป่วยและขั้นตอนการติดตามการวินิจฉัยโรคที่มีอยู่เป็นจำนวนมากควบคู่ไปกับแพทย์ให้ได้อย่างเหมาะสม  ซึ่งการจัดงานDongtan Engineer Forum ของของสมาคมทุกครั้งที่ผ่านมา รวมถึงครั้งนี้มีองค์ปาฐกที่ครอบคลุมทุกเนื้อหาอย่างน่าสนใจ ทั้งมอบรายได้ให้กับการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งออกแบบโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์