ช่องทางการติดต่อและรับชม

รายได้ส่วนหนึ่งเพื่อการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์