คลิปสัมภาษณ์นิสิตเก่าดีเด่น แยกรายบุคคล ทั้ง14 ท่าน

https://youtube.com/playlist?list=PLis2BFD4dLLobkFA5rwB0z3uaUTnt4Q52&feature=sharec

งานดงตาลสัมพันธ์ (1 ส.ค. 66)
https://www.youtube.com/watch?v=lV6Pzq2pFPU