วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 
วิชา Clean room and applications in HVAC นำนิสิตปี 4 ไปดูงานติดตั้งระบบ Clean room ขนาดพื้นที่ 14,000 ตารางเมตร (อาคารขนาดใหญ่พิเศษ)
นิสิตได้ความรู้ ได้เห็นตัวอย่างการติดตั้ง และทำงานจริงที่ดีมาก 

ต้องขอขอบคุณหลาย ๆ ส่วนงานที่ทำให้การดูงานเกิดขึ้นได้ครับ.....

โรงงาน บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด แถบบางขุนเทียน ที่อนุญาตให้ดูสถานที่ 

ผู้ติดตั้งระบบ บริษัท Telstar solution จำกัด (คุณจำเริญ ศิษย์เก่า เครื่องกล KU)  ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยอธิบายให้นิสิตเรา

หัวหน้าภาค (อ.ประพจน์) อนุมัติ จัดหารถบัสให้

โครงการ IUP (อ.ชวลิต) และโครงการภาคพิเศษ ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวัน