ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
มาเรียนรู้และเข้าใจ Trend เทคโนโลยี ที่น่าสนใจ NETPIE กับ BIG DATA ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญที่ NECTEC

เนื่องด้วยทางสมาคมได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงานที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในหัวข้อเรื่อง NETPIE กับ BIG DATA ในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2560 จึงเรียนมาโปรดพิจารณาแก่ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาดูงาน สามารถส่งรายละเอียดการสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร: 0-2579-5739 หรือ 089-168-9436  E-mail : oalumni@ku.ac.th และ gafari0324@yahoo.co.th

เพิ่มเติม
NETPIE (Network Platform for Internet Of Everything)
คือ Colud Platform ที่ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยให้เกิดการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์หรือ things ในเครื่อข่าย IoT 

BIG DATA คือ เทคนิคหรือเทคโนโลยีในการกลั่น หรือวิเคราะห์สกัด เอาคุณค่าออกมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเกินขอบเขตหรือขีดจำกัดของการจัดการข้อมูลแบบเดิมๆ