เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้จัดการเลือกตั้งนายก ส.มก. ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

        ผลการนับคะแนนเสียงปรากฎว่า ดร.วิฑูรย์ สิมะโชดี ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้คะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง
ทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ฯ จึงขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิฑูรย์ สิมะโชดี ว่าที่นายก ส.มก. คนใหม่ มา ณ ที่นี้ด้วยครับ