การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล 

เชิญอ่านวารสารได้ที่ Link ข้างล่างได้เลยครับ

http://dongtanengineer.com/contents/180116/DE_Promotion_Plan_Concept.pdf