รศ. ดร. พีระยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ นายประสิทธิ์ กิจวิวัฒนการ ประธานจัดงานและคณะกรรมการ รุ่น E37 ร่วมกันจัดกิจกรรมงานดงตาลสัมพันธ์ ประจำปี 2560 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน มีนิสิตเก่าชาววิศวกรดงตาลและคนในแวดวงร่วมงานอย่างคับคั่งกว่า 2,000 คน ทั้งอดีตรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง ข้าราชการระดับสูง นักธุรกิจ วิศวกรนายช่างรุ่นใหญ่เล็กเนืองแน่นอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธ์ โดยในงานนอกจากจะมีการแสดงภาพผลงานต่างๆมากมายทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่

    ทั้งภาควิชาการการเกษตรและอุตสาหกรรมต่างๆทางวิศวกรรม ยังมีการแสดงภาพพระราชกรณีย์กิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มีต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายอาลัยแด่พระองค์เป็นเวลา 89 วินาที ยังมีการมอบทุนการศึกษาแก่นิสิตทุกวิทยาเขต และ”ทุนสมภพภูติโยธิน” วีรบุรุษในเปลวเพลิง ซึ่งปีนี้นอกจากจะมีนิสิตเก่าที่เป็นบุคคลชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังมีสายวิชาการระดับศาตราจารย์ติดเข้ามาถึง 3 ท่าน ซึ่งเป็นวิศวกรที่ล้วนเป็นกำลังสำคัญด้านการจัดการทรัพยากรน้ำ และมีวิศวกรรุ่นใหม่ฟากสายปกครองดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

    อาจารย์ ดร. ปวเรศ ชมเดช รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ได้กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตบัณฑิตคุณภาพมา 79 ปี และมีบัณฑิตวิศวกรครบทุกสาขาวิชาตั้งแต่วิศวกรรมชลประทาน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคณะฯ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างเขื่อนภูมิพล ยังมีวิศวกรรมหลากหลายสาขาที่ครอบคลุมทุกๆด้านทางเทคโนโลยี เพื่อที่จะพัฒนาประเทศ ผลงานที่โดดเด่นที่ได้ถูกพัฒนาจากทางคณะฯ อาทิเช่น UAV โดยภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ เครื่องปฏิกรปฏิกริยาเคมีแบบเบดนิงที่มีสนามแม่เหล็ก โดยภาควิชาวิศกรรมเคมี เก้าอี้ปรับสรีระสำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดและเสื้อเกราะ จากภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เครื่องกรองน้ำผลิตไฟฟ้าแบบพกพา ประปาในกระเป๋า โดยภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม และอื่นๆอีกมากมายที่เป็นประโยชน์ต่อภาคสังคม

 

 

    รศ.ดร. ศุภกิจ นนทนานันท์ นิสิตเก่าดีเด่นปี 2554 กล่าวว่า การจัดงานดงตาลสัมพันธ์ทุกปีตั้งแต่ปี 2531 เป็นการรวมตัวนิสิตเก่าวิศวกรทุกรุ่นทุกสาขาวิชา ซึ่งนอกจากการแสดงความยินดีกับนิสิตเก่าดีเด่นที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศ ยังเป็นการรวมพลังสามัคคีของเหล่าผู้มีความรู้ทั้งทางวิชาการและภาคปฎิบัติการที่ต่างมาร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อทิศทางการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต

นิสิตเก่าดีเด่นประจำปี 2560

1. นายสัญชัย เกตุวรชัย
อธิบดีกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. นายณรงศักดิ์ โอสถธนากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กระทรวงมหาดไทย
3. ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล
อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กระทรวงมหาดไทย
4. นายวิวัฒน์ชัย รัตนะรัต E 30
อดีตรองผู้ว่าการ การประปานครหลวง และอุปนายกสมาคมกีฬาโบว์ลิ่ง แห่งประเทศไทย
5. นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย
รองผู้ว่าการสารสนเทศและสื่อสาร การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
6. นายเสถียร ชมภูศรี E 28
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสถียรพลาสติค แอนด์ ไฟเบอร์ จำกัด
7. นายสมชัย เตชะวณิช E 37
ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)
8. นายไพฑูรย์ จิรานันตรัตน์ E 38
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ถาวร ธีรเวชญาณ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
10. รองศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินทร์ประสิทธิ์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
11. ศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา จิตตดลากร
ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12 ศาสตราจารย์ ดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
13. ศาสตราจารย์ ดร.ชาวสวน กาญจโนมัย ศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์