ขอแนะนำ ดร.กาญจนพันธ์ สุขวิชัย จากภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ บนเวที TEDxKasetsartU ครับ