พระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง 19 ศาสตราจารย์ จาก 8 มหาวิทยาลัยและสถาบัน

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ 

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน พนักงานสถาบัน และพนักงานมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จํานวน ๑๙ ราย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์อาณัติ ลีมัคเดช ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

๒. รองศาสตราจารย์วัชรี อัตถทิพพหลคุณ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเทคนิค 
การแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเคมีคลินิก สังกัดคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ 

๓. รองศาสตราจารย์นิตยา ฉมาดล ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารังสีวิทยาวินิจฉัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๔. รองศาสตราจารย์สถาพร จิตตปาลพงศ์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรสิตวิทยา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

๕. รองศาสตราจารย์ศุภวัจน์ รุ่งสุริยะวิบูลย์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๖. รองศาสตราจารย์สุชีลา เตชะวงค์เสถียร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาปรับปรุงพันธุ์พืช สังกัดคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ 

๗. รองศาสตราจารย์รัฐกร วิไลชนม์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาอายุรศาสตร์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ 

๘. รองศาสตราจารย์ตรีทศ เหล่าศิริหงษ์ทอง ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๙. รองศาสตราจารย์สมศักดิ์ ธรรมเวชวิถี พนักงานสถาบัน ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ให้ดํารงตําแหน่งศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ 

๑๐. รองศาสตราจารย์อัลแบร์ต ชูลเทอ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ 
สังกัดสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ 
ในสาขาวิชาเคมีวิเคราะห์ สังกัดสํานักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

๑๑. รองศาสตราจารย์ประเทือง หงสรานากร พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สังกัดวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๑๒. รองศาสตราจารย์ธเรศ ศรีสถิตย์ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง รองศาสตราจารย ์ 
สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๓. รองศาสตราจารย์นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ 
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖
 

๑๔. รองศาสตราจารย์ประภาทิพย์ เอี่ยมโสภณา ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะ 
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรสิตวิทยาสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศริิราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

๑๕. รองศาสตราจารย์อัญชริดา สวารชร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาจุลชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

๑๖. รองศาสตราจารย์ศรเทพ ธัมวาสร ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะเกษตร 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาสัตวบาล สังกัดคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๑๗. รองศาสตราจารย์หรรษา ปุณณะพยัคฆ์ ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาพฤกษศาสตร์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

๑๘. รองศาสตราจารย์ศราวุธ ริมดุสิต ตําแหน่ง รองศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้ดํารงตําแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๑๙. พันเอก ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ นายแพทย์ประจําโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ศูนย์อํานวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ตั้งแต่วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผู้รับสนองพระราชโองการ 
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี