ขอแสดงความยินดีกับ
คุณชูเลิศ จิตเจือจุน
นิสิตเก่ารุ่น E49
ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสภาวิศวกร สมัยที่ 8
เป็น 1 ใน 10 กรรมการสายวิชาชีพ (ไม่ใช่อาจารย์)

และขอแสดงความยินดีต่อ
ศ.ดร. อมร พิมามาศ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา วศ.มก.
ที่ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารสภาวิศวกรสมัยที่ 8
เป็น 1 ใน 5 ของกรรมการสายอาจารย์