กำหนดการงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ครบรอบ ๑๔ ปี
วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ อาคารการเรียนการสอน (อาคาร ๙ ชั้น ๔)

๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น.    - พิธีอุทิศสำรับคาวหวานแก่เจ้าที่เจ้าทางและบุคคลที่ล่วงลับไปแล้ว
๐๘.๓๐ - ๐๘.๕๐ น.    - ลงทะเบียน และรับประทานอาหารว่าง
๐๘.๕๐ - ๐๙.๐๐ น.    - ประธานพิธีมาถึง (รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน)
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ น.    - ชมวิดีทัศน์ผลงานนวัตกรรมในรอบปีที่ผ่านมา
                         - กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์คณะฯ และขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ
                           โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                         - พิธีเปิดงานและมอบโล่บุคลากรดีเด่นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                           โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.    - พิธีสงฆ์ ประธานพิธีจุดธูป-เทียนบูชาพระรัตนตรัย
๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น.    - พิธีมอบโล่แก่บุคคลากรภายนอกที่สนับสนุนทุนการศึกษา สนับสนุนกิจกรรมคณะฯ
                           และนิสิตที่ได้รับรางวัลด้านนวัตกรรมและการแข่งขันจากภายนอก โดยรักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพงแสน
๑๑.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.    - กล่าวแสดงมุทิตาจิตแก่อาจารย์อาวุโส และมอบของที่ระลึก โดยคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
                         - พิธีรดน้ำและขอพรจากอาจารย์อาวุโส
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.    - รับประทานอาหารกลางวัน
๑๔.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.    - บรรยายพิเศษ โดย Prof.Dr.Satoru Tsuchikawa "Status, Limit and Future of NIR Technology
                           as Agricultural Spectroscopy" Nagoya University Japan (ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๓ อาคาร ๙)