สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเเสดงความยินดีกับนิสิตเก่าทุกท่านที่ได้รับเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่น
ประจำปี 2564 จากทางสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีนี้ นิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ
รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น 6 ท่าน ได้แก่
1.คุณสมภพ ​ ภิญโญลาภะ E37 KU41 
2.ดร.สมจิณณ์ พิลึก  นิสิตเก่า KUป.โท
3.ศ.ดร.สุวิมล สัจจวาณิชย์ E28 KU32
4.ศ.ดร.ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ E32 KU36
5.ศ.ดร.วันชัย ยอดสุดใจ E49KU53
6.ศ.ดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล นิสิตเก่า KUป. โท

.