ขอขอบคุณ คุณ คมกฤช ทินกร ณ อยุธยา (E35)
รองผู้ว่าการ(วิศวกรรมและก่อสร้าง)การประปานครหลวง
สนับสนุนการจัดงานThailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทย สู้ภัย Covid