ท่านนายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ และกรรมการสมาคมฯ  เข้าพบเรียนเชิญท่านคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เป็นองค์ปาฐก
งาน Executive Dongtan Dinner Talk “Thailand Next Normal ยุทธศาสตร์ไทยสู้ภัยโควิด”