มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้ใหญ่ที่เคารพ วันที่ 29 ธันวาคม 2563

คุณอำนวย เนตยสุภา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ
อ.ปราโมทย์ ไม้กลัด ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ