มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้ใหญ่ที่เคารพ วันที่ 28 ธันวาคม 2563

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดี มก.
คุณไกรฤทธิ์ นิลคูหา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ
ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ