มอบกระเช้า สวัสดีปีใหม่ 2564 ผู้ใหญ่ที่เคารพ วันที่ 25 ธันวาคม 2563

รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.

ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร นายกสภา มก.