ขอแสดงความยินดีกับ นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มก ที่ได้รับเกียรติเป็น 
“นิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี 2564” จาก สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ได้แก่ 
ดร.สมจิณณ์ พิลึก  นิสิตเก่า ปริญญาโท  ได้รับรางวัล ดีเด่น ประเภท นักบริหารภาครัฐวิสาหกิจ
นายสมภพ ภิญโญลาภะ นิสิตเก่า E37 KU41 ได้รับรางวัล ดีเด่นประเภทนักบริหารภาคเอกชน 
ศ. ดร. สุวิมล สัจจวาณิชย์ นิสิตเก่า E28 KU32ได้รับรางวัล ดีเด่นประเภทนักวิชาการ
ศ. ดร. ปานมนัส ศิริสมบูรณ์ นิสิตเก่า E32 KU36ได้รับรางวัล ดีเด่นประเภทนักวิชาการ
ศ. ดร. วันชัย ยอดสุดใจ นิสิตเก่า E49 KU53 ได้รับรางวัล ดีเด่นประเภทนักวิชาการ
ศ. ดร. วุฒิพงศ์ อารีกุล  นิสิตเก่า ปริญญาโท ได้รับรางวัล ดีเด่นประเภทนักวิชาการ