ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์ในคณะฯ ได้ดำรงตำแหน่งเป็น ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 3 ท่าน