สรุปทุนการศึกษาจากสมาคมวศ.มก ปี2563

1.ทุนดงตาลปันน้ำใจให้น้องนิสิตสู้วิกฤตโควิด-19 จำนวน 1,600,000 บาท
2.ทุนการศึกษาต่อเนื่อง จำนวน 1,000,000 บาท
รวมจากสมาคม  2,600,000บาท
           ================
รายละเอียด
ทุนการศึกษาต่อเนื่อง ปี2563 จำนวน 18 ทุน
ทุน 65,000บาท 1ทุน 65,000
ทุน 55,000บาท 17ทุน 935,000
รวมยอดทุน 1,000,000บาท

@พานิชยนาวีนานาชาติ 65,000/ปี จำนวน 1ทุน
1.ทุนคุณอำนวย เนตยสุภา (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น24 ) จำนวน 1ทุน

@บางเขน 55,000/ปี จำนวน 3ทุน
1.ทุนอจ.วุฒิชัย กบิลกาญจน์ (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น26) จำนวน 1ทุน 
2.ทุนนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น36 จำนวน 1ทุน (น้องฐิติรัตน์ จันทร์ผ่อง ทรัพย์น้ำ)
3.ทุนนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น38 จำนวน 1ทุน(น้องเพชรธร เลิศลักษผณาพร การบิน)

@กำแพงแสน 55,000/ปี จำนวน 3ทุน
1.ทุนคุณวรเทพ รางชัยกุล (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น36) จำนวน 1ทุน
2.ทุนคุณรสยา เธียรวรรณ (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น43) จำนวน 1ทุน
3.ทุนนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น37 จำนวน 1ทุน

@สกลนคร 55,000/ปี  จำนวน 7ทุน
1.ทุนคุณกิตติพงศ์  โรจนชีวะ (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น33) จำนวน 2ทุน
2.ทุนคุณนิพนธ์ โตวิริยะเวช (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น33) จำนวน 1ทุน
3.ทุนคุณพรชัย มงคลวณิช (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น33) จำนวน 1ทุน
4.ทุนคุณวรุณ อรุณวิวัฒน์กุล (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น36) จำนวน 1ทุน
5.ทุนดร.อนุวัตร ฉ.โรจน์ประเสริฐ (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น36) จำนวน 1ทุน
6.ทุนคุณปรแมน พิชิตวัฒนา (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น40) จำนวน 1ทุน

@ศรีราชา 55,000/ปี จำนวน 3ทุน
1.ทุนคุณนวพล ถาวรรามร (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น36) จำนวน 1ทุน
2.ทุนคุณพงศ์เทพ รัตนแสงสรวง (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น43) จำนวน 1ทุน
3.ทุนนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น41 จำนวน 1ทุน

@วิทยาลัยชลประทาน  55,000/ปี  จำนวน 1ทุน
1.ทุนคุณอัญชลี ชวนะลิขิกร (นิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ รุ่น42) จำนวน 1ทุน