ภาพบางส่วนจากงานสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มก. ครบรอบ 82 ปี จัดขึ้นเมือวันที่ 31 ก.ค. 2563