วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 สถานที่ ห้อง 0410 อาคารชูชาติกำภู

*ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมและลงทะเบียนหน้างานได้เลย หรือ ลงทะเบียนได้ที่นี่

**สามารถรับชม Facebook Live ของ สมาคมฯ