วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563
E33 มอบเงินให้สมาคมนิสิตเก่าวิศว
ช่วยโควิด 100,000บาท