ภาพกิจกรรมการบริจาคของที่โรงพยาบาลต่าง ได้แก่

โรงพยาบาลชลประทาน
โรงพยาบาลมหาราช
โรงพยาบาลบางปะหัน
โรงพยาบาลผักไห่
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา