เรียนผู้แทน/ตัวแทนนิสิตเก่า วศ.มก.ทุกท่าน

ขณะนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เริ่มจัดทำเว็ปไซด์รวบรวมผลงานนวัตกรรมของคณะฯชื่อ

http://innovation.eng.ku.ac.th

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากทุกท่านในการเผยแพร่ข่าวสารนี้ไปให้เพื่อนในรุ่นของท่าน เพื่อให้นิสิตเก่ารับทราบยวัตกรรมของคณะในปัจจุบัน
หากนิสิตเก่าท่านใดสนใจนวัตกรรมใด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่คณะฯโดยตรง หรือจะแจ้งประสานผ่านมาทางสมาคมฯก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือครับ

พรชัย สกุลรัตนสุภา
อุปนายกสมาคมฯ