มาแล้ว !!! งานดงตาลสัมพันธ์ปี ๒๕๖๐ กับแนวคิด "หัวลำโพงรำลึก" ขอเชิญพี่น้องชาววิศวดงตาลทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม "ประกวดโลโก้สัญลักษณ์ของงานและบัตรเข้างาน" เพื่อ ชิงเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเงื่อนไขและรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

คุณสมบัติผู้ส่งประกวด
๑. เป็นนิสิตปัจจุบัน หรือนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตใดก็ได้ ที่มีรุ่นของคณะ (E)
๒. สามารถส่งผลงานแบบเดี่ยว หรือเป็นทีมได้ไม่เกิน ๓ คน
๓. ส่งผลงานเข้าประกวดได้มากกว่า ๑ ผลงาน
๔. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อนำไปใช้ในงาน "ดงตาลสัมพันธ์ ๒๕๖๐" ต่อไป

ลักษณะของงานที่ส่งประกวด
๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องส่งผลงาน ๒ อย่าง คือ โลโก้ และบัตรเข้างาน
๒. การออกแบบผลงาน ผู้ส่งประกวดออกแบบผลงานตามความคิดสร้างสรรค์ของตนเองให้สอดคล้องกับหัวข้อในการนำเสนอ "หัวลำโพงรำลึก" พร้อมคำอธิบายแนวคิดในการออกแบบ
๓. ออกแบบโลโก้ในขนาด 1080x1080 pixel ความละเอียด 300 dpi เป็นไฟล์ .jpg และ .ai
๔. ออกแบบบัตรเข้างาน (ด้านหน้า และด้านหลัง) ขนาด 55x80 มิลลิเมตร ความละเอียด 300 dpi เป็นไฟล์ .jpg และ .ai
๕. ผลงานที่ส่งประกวดห้ามลอกเลียนแบบ ดัดแปลงหรือละเมิดลิขสิทธิ์ หากพบจะถูกตัดสิทธิ์ทันที

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
๑. ส่งผลงานเข้าประกวดมาทีอีเมล dongtan2560@gmail.com ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
๒. ผลงานประกอบไปด้วย ไฟล์โลโก้ และบัตรเข้างานเป็น .jpg และ .ai
๓. คำอธิบายแนวคิดของการออกแบบ ให้ส่งเป็นไฟล์ .pdf
๔. ส่ง ชื่อ-สกุล ภาควิชา รุ่น และเบอร์โทรศัพท์
ตัวอย่าง ชื่อ นายดงตาล นามสกุล สัมพันธ์ ภาควิชาเครื่องกล รุ่น E60 เบอร์โทรศัพท์ 08x-xxx-xxxx

เกณฑ์การตัดสิน
ผลงานที่ได้รับรางวัลจะถูกตัดสินโดยคณะกรรมการจัดงานดงตาลสัมพันธ์ ๒๕๖๐ และประกาศผลวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ทาง facebook.com/dongtan2560


หมายเหตุ: ข่าวสารอัพเดทต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ http://dongtanengineer.com
หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ facebook.com/dongtan2560

Credit: Artwork Designed by Admin E68